Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχετικά

Επισκόπηση του έργου

Το έργο DigiGuide βασίζεται στην καινοτόμο και διακρατική προσέγγιση των προηγούμενων έργων Guide 2.0 (https://goodguidancestories.org/) και Good Guidance Stories Plus (Guide+), τα οποία διερεύνησαν, δοκίμασαν και εφάρμοσαν καινοτομίες στην μεθοδολογία της μελέτης περιπτώσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση της πρακτικής συμβουλευτικής

Στόχοι και σκοπός του έργου

Ο στόχος του DigiGuide είναι να συνδυάσει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής με τις ψηφιακές δεξιότητες για τη βελτίωση, την εδραίωση και την επέκταση των ψηφιακών ικανοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής, ώστε να έχουν συνεχή πρόσβαση και να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας πόρους ηλεκτρονικής μάθησης.


Οι κύριες ομάδες-στόχοι του DigiGuide είναι, επομένως, οι επαγγελματίες, οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας στον τομέα της ΕΕΚ, οι διαχειριστές της ΕΕΚ και, στο πλαίσιο της διάδοσης και των ευρύτερων αποτελεσμάτων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που ασχολούνται με τις πολιτικές ΕΕΚ, απασχόλησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξης.


Το έργο DigiGuide θα συνδυάσει την επικυρωμένη και άμεσα αξιοποιήσιμη μέθοδο μελέτης περιπτώσεων με μια νέα ψηφιακή διάσταση- μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες διαδραστικής μάθησης, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή αξία της ανταλλαγής, της αλληλεπίδρασης και της ταυτοποίησης που έχουν αναγνωριστεί ως τα δυνατά σημεία του Guide.

Αποτελέσματα του έργου:

IO1 Μαθησιακές πηγές καθοδήγησης βασισμένες σε μελέτες περίπτωσης: μια σειρά από 4 διαδραστικές καινοτόμες και καθοδηγούμενες από την πρακτική πηγές βασισμένες σε μελέτες περίπτωσης που ευθυγραμμίζονται με τις ικανότητες καθοδήγησης του CEDEFOP με ιδιαίτερη συνάφεια με την καινοτομία στην ψηφιακή εποχή στην πρακτική της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην ΕΕΚ.

IO2 Πρόγραμμα ψηφιακής ετοιμότητας και ηλεκτρονικής μάθησης: για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής, μέσω βιωματικής, μικτής μάθησης για τους επαγγελματίες που διατίθεται διαδικτυακά σε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (Moodle), ευθυγραμμισμένη με τις ενότητες που υπογραμμίζονται από το πλαίσιο DigiComp σε σχέση με (i) την επικοινωνία και τη συνεργασία, (ii) τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και (iii) τον ψηφιακό αλφαβητισμό.

IO3 Ένας οδηγός αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για επικεφαλής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ετοιμότητα, που παρέχει δομημένο μαθησιακό υλικό και κατευθυντήριες γραμμές για τους επικεφαλής να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές και προγράμματα ψηφιοποίησης στους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μεταξύ των επαγγελματιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η μεθοδολογία του επικεντρώνεται σε τρεις βαθμίδες ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση των συμμετεχόντων μέσω της άμεσης συμβολής και συμμετοχής περίπου 100 επαγγελματιών και επικεφαλής υπηρεσιών συμβουλευτικής:
Πρώτον, μια διαδικτυακή, διακρατική Κοινότητα Πρακτικής από επαγγελματικό προσωπικό της σύμπραξης, που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σε στρατηγικό επίπεδο μέσω της οποίας αναπτύσσεται το περιεχόμενο και η πρακτική για κάθε ένα από τα παραδοτέα του έργου,
Δεύτερον, σύνολα μάθησης δράσης στις χώρες εταίρους, στα οποία οι επαγγελματίες της συμβουλευτικής συμβάλλουν και επικυρώνουν το περιεχόμενο σε τοπικές γλώσσες και πλαίσια για τα αποτελέσματα IO1 και IO2,
Τρίτον, τοπικές ομάδες εργασίας από επικεφαλής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εποπτικό προσωπικό, που ενημερώνουν και επικυρώνουν το περιεχόμενο του ΙΟ3.
Τελικά, το DigiGuide φέρνει σε επαφή την συμβουλευτική και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στην ΕΕΚ ώστε:
i) να βελτιώσει, να εδραιώσει και να επεκτείνει τις ψηφιακές ικανότητες των επαγγελματιών της συμβουλευτικής, όπου μπορούν να έχουν συνεχή πρόσβαση και να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας πόρους ηλεκτρονικής μάθησης.
ii) να υποστηρίξει τους παρόχους ΕΕΚ στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του απαραίτητου ψηφιακού μετασχηματισμού στη συμβουλευτική, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές αλλαγές.
iii) να προωθήσουν μια πολιτισμική αλλαγή για τον τομέα της συμβουλευτικής στην ΕΕΚ, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας μπορεί να υιοθετηθεί πλήρως στην καθημερινή τους εργασία, επιτρέποντας μια ευρύτερη και ουσιαστική χρήση των ψηφιακών πόρων για την κατάρτιση του προσωπικού, αποκτώντας γνώση και συνάφεια σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και έχοντας τη δυνατότητα να κατευθύνουν τους πελάτες προς αυτόν.

Εταίροι του έργου